Regulamin sklepu

I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.akukupracownia.pl jest Katarzyna Janiak, działająca pod firmą KMJ Katarzyna Janiak, prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy ul. Fabryczna 20B/1, 65-410, NIP: 9241706580, REGON: 366384400.
 2. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 5. Artykuły, informacje i zdjęcia publikowane na stronach sklepu mogą zawierać treści obrażające czyjeś uczucia religijne, etyczne bądź estetyczne. Treści te mają charakter wyłącznie rozrywkowy i nie przedstawiają faktycznych poglądów właścicielki strony. Użytkownik przegląda zasoby niniejszego serwisu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Klikając na dane zdjęcie lub artykuł poprzedzony ostrzeżeniem o treściach mogących obrazić uczucia etyczne lub estetyczne, użytkownik potwierdza, że akceptuje warunki korzystania ze sklepu.

II. Zamówienia

 1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są poprzez formularz z koszykiem zakupów na stronie internetowej lub pod numerem telefonu 665606013.
 2. Opłata dla klienta za połączenie się z w/w nr telefonu nie może być wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.
 4. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podane konto e-mail automatycznie generowany przez sklep list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.
 5. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem internetowym.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.
 7. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
 • – w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – w chwili otrzymania zamówienia
 • – w przypadku zamówień płatnych serwisem Przelewy24 np. VISA, MasterCard, Maestro – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy.
 • – w przypadku zamówień płatnych przelewem – w chwili wpływu należności na konto firmy KMJ Katarzyna Janiak.
 1. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest dokument sprzedaży.
 2. Od chwili złożenia zamówienia do chwili wykonania zamówienia i wystawienia faktury, klient ma prawo anulowania zamówienia lub zmiany danych zamówienia.
 3. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji klienta, na konto klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.
 4. Anulowanie lub zmiany zamówienia należy zgłosić poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie pod numerem telefonu: 665606013.
 5. Od chwili wysłania towaru klient nie może anulować lub zmienić zamówienia.

III. Dostarczenie przesyłki

 1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx. Czas dostawy maksymalnie 2-4 dni robocze. Standardowy koszt transportu wynosi 18 zł.
 2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż na miejscu.
 4. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski od poniedziałku do piątku wynosi:
  Kurier FedEx: 18 zł
  Odbiór osobisty: 0 zł
  Dla przesyłek pobraniowych:
  Kurier FedEx: 21 zł
  Odbiór osobisty: 0 zł
 1. Czas dostawy towaru w dni robocze: 24h od chwili wysyłki FedEx.
 2. Koszt dostarczenia zamówionego towaru do krajów Unii Europejskiej wynosi: 60 zł (wysyłka wyłącznie za pośrednictwem firmy FedEx).

Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji dostawy zamówienia w sobotę z przyczyn niezależnych od sklepu, a stojących po stronie firmy kurierskiej realizującej zamówienie.

IV. Towary personalizowane

 1. W przypadku towarów personalizowanych (tj. których Klienci sklepu internetowego są autorami) to Klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za umieszczane/publikowane treści, zdjęcia, projekt graficzny.
 2. Sprzedawca nie zrealizuje zamówienia, którego treść lub zdjęcie mogłyby naruszać polskie lub międzynarodowe prawo, w tym także również nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, treści pornograficzne, naruszających godność czy dobre imię osób trzecich oraz uznanych powszechnie za naganne moralnie, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.
 3. Klienci sklepu ponoszą odpowiedzialność za treści, zdjęcia, których umieszczenie, na produkcie na życzenie klienta, spowodowałoby naruszenie praw autorskich im pokrewnych.
 4. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje zwrot towaru, który został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dot. to m.in. kartek personalizowanych oraz wszelkich indywidualnych zamówień).
 5. Jeżeli nie można spełnić zamówienia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

V. Reklamacje i zwroty

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: KMJ Katarzyna Janiak ul. Fabryczna 20B/1 65-410 Zielona Góra, tel. 665606013, mail info@akukupracownia.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy,  wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty odebrania towaru, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracając towar na adres Sprzedającego.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Pobierz PDF formularz zwrotu/odstąpienia od umowy.
 4. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, czyli koszty odesłania produktu do sprzedawcy.
 6. Sprzedawca zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności, czyli cenę za zakupiony towar w wartości nominalnej oraz koszty przesyłki/dostawy towaru w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczania oferowanego przez Sprzedającego. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca w takim wypadku nie musi zwracać różnicy.
 7. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku gdy produkt nie był używany (pod pojęciem „używany” nie mamy na myśli przymiarki oraz sprawdzenia jakości produktu). Użytkowanie przedmiotu zakupu w ramach zwykłego zarządu w ciągu 14 dni od momentu jego otrzymania nie powoduje po stronie przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do konsumenta, a tym bardziej nie może oznaczać braku możliwości zwrotu towar. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Sklep gwarantuje zwrot wszystkich dokonanych przez klienta płatności w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Klient ma prawo do założenia reklamacji. Reklamacja produktu może nastąpić z następujących powodów:
  • wady fabrycznej towaru (kiedy produkt jest niesprawny w momencie zakupu)
  • wady powstałej w wyniku dostawy
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
  • została wydana kupującemu w stanie niezupełnym
 10. Klient może złożyć oświadczenie: o obniżeniu ceny, o usunięciu wady, o wymianie rzeczy na wolną od wad albo o odstąpieniu od umowy.
 11. W ramach reklamacji Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Sprzedawca może odmówić wykonania żądania kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 13. Reklamowany towar należy odesłać na adres firmy. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru zaleca się dołączyć dowód zakupu towaru lub jego kopię.
 14. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 15. Do reklamowanego towaru zaleca się dołączenie paragonu/faktury i opis reklamacji.
 16. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta – Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;
 17. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy KMJ Katarzyna Janiak nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 18. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.
 19. Zwrotom nie podlegają produkty personalizowane.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014.827).
 2. Dokonując zakupu w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w sklepie internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta przez sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, Klienci sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 4. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.
 5. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na tej stronie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
 6. Nie uwzględnia się płatności na podstawie potwierdzeń przelewu.
 7. W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt mailowo lub telefonicznie: 665606013.